Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Desenvolupament de competències bàsiques mitjançant un programa de música integrat. El cas del CEIPIEEM Son Serra
Autor/es Gelabert Gual, Llorenç ; Sánchez Azanza, Víctor Alejandro ; Berbel Gómez, Noemy
Matèries en català: Música -- Ensenyament -- Illes Balears
Matèries en castella: Música -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Music -- Instruction and study -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El Centre Integrat d’Educació Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de Música (CEIPIEEM) Son Serra de Palma és l’únic centre de titularitat pública a les Illes Balears que ha combinat alumnat d’itinerari integrat i no integrat a les mateixes aules. A partir d’aquesta singularitat el nostre estudi analitza el grau d’adquisició de la competència lingüística i matemàtica comparant els resultats d’ambdós itineraris. S’han analitzat, concretament, els resultats de les proves de nivell realitzades a quaranta alumnes de quart curs d’Educació Primària a les àrees de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. A més d’això, es van recollir enquestes sobre l’índex socioeconòmic i cultural de les famílies. Els resultats de les proves de nivell mostren diferències entre tots dos itineraris, i destaquen sempre els de l’itinerari integrat de música per sobre de la resta en les quatre competències avaluades. Un cop comprovat que l’índex socioeconòmic i cultural de les famílies no és un element que condicioni aquests resultats, som optimistes quant a les potencialitats d’una pràctica musical freqüent, si bé cal ser prudents a l’hora d’afirmar que existeixi una relació de causalitat entre el fet de cursar estudis integrats de música i la millora de les competències no específicament musicals. ; [spa] El Centro Integrado de Educación Infantil, Primaria y Enseñanzas Elementales de Música (CEIPIEEM) Son Serra de Palma es el único centro de titularidad pública en las Illes Balears que ha combinado alumnado de itinerario integrado y no integrado en las mimas aulas. A partir de esta singularidad, nuestro estudio analiza el grado de adquisición de la competencia lingüística y matemática comparando los resultados de ambos itinerarios. Se han analizado, concretamente, los resultados de las pruebas de nivel realizadas a cuarenta alumnos de cuarto curso de educación primaria en las áreas de matemáticas, lengua catalana, lengua castellana y lengua inglesa. Además, se recogieron encuestas sobre el índice socioeconómico y cultural de las familias. Los resultados de las pruebas de nivel muestran diferencias entre los dos itinerarios, destacando siempre los del itinerario integrado de música por encima del resto en las cuatro competencias evaluadas. Una vez comprobado que el índice socioeconómico y cultural de las familias no es un elemento que condicione estos resultados, somos optimistas en cuanto a las potencialidades de una práctica musical frecuente, si bien cabe ser prudente a la hora de afirmar que existe una relación de causalidad entre el hecho de cursar estudios integrados de música y la mejora de las competencias no específicamente musicales.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 306-319
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess