Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’aprenentatge cooperatiu i el disseny universal d’aprenentatge com a mesures d’atenció a la diversitat
Autor/es Tobaruela Mendoza, Nieves
Matèries en català: Atenció a la diversitat
Matèries en castella: Educación intercultural
Matèries en anglès: Multicultural education
Resum-Abstract:  [cat] L’atenció a la diversitat s’ha convertit en un element prioritari del nostre sistema educatiu. Els models d’escoles inclusives, entenen la diferència com una oportunitat d’aprenentatge, i situen la metodologia com un dels pilars bàsics per aconseguir-lo. Investigacions recents posen en evidència les importants contribucions del treball cooperatiu i el disseny universal d’aprenentatge com a eines que permeten donar resposta a la diversitat de l’alumnat des d’un enfocament inclusiu, a més d’afavorir l’adquisició de valors i actituds que milloren la convivència i faciliten un millor desenvolupament competencial de tot l’alumnat. L’article mostra les principals contribucions d’aquestes dues metodologies com a mesures d’atenció a la diversitat i presenta una proposta d’implementació a l’aula al segon cicle d’educació infantil. ; [spa] La atención a la diversidad se ha convertido en un elemento prioritario de nuestro sistema educativo. Los modelos de escuelas inclusivas entienden la diferencia como una oportunidad de aprendizaje y sitúan la metodología como uno de los pilares básicos para conseguirla. Investigaciones recientes ponen en evidencia las importantes contribuciones del trabajo cooperativo y el diseño universal de aprendizaje como herramientas que permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo, además de favorecer la adquisición de valores y actitudes que mejoran la convivencia y facilitan un mejor desarrollo competencial de todo el alumnado. El artículo muestra las principales contribuciones de estas dos metodologías como medidas de atención a la diversidad y presenta una propuesta de implementación en el aula en el segundo ciclo de educación infantil.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 288-305
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess