Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un currículum per facilitar l’aprenentatge
Autor/es Salvà Salvà, Antoni
Matèries en català: Reforma de l'educació -- Espanya ; Educació ; Disseny curricular -- Illes Balears
Matèries en castella: Legislación -- España ; Educación ; Currículo educativo -- Planificación -- Baleares (comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Educational change -- Spain -- Balearic Islands ; Curriculum planning -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] L’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es va modificar la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOMLOE), va engegar un procés de replantejament i revisió dels currículums de les diferents etapes que s’ha traduït, al llarg del primer trimestre de l’any 2022, en la publicació dels reials decrets d’ordenació i ensenyaments mínims. Aquesta normativa, que fonamenta el desplegament del currículum de la CAIB, en tràmit en el moment de la redacció d’aquest article, certifica el canvi d’orientació de l’ordenació curricular des d’un plantejament fonamentat en estàndards de la LOMCE a un altre de competencial, en línia amb les reformes curriculars dels països del nostre entorn. Aquest nou rumb comporta canvis significatius en els instruments curriculars i en la consideració de l’avaluació, en la qual es reforça la dimensió formativa, al servei de l’aprenentatge dels alumnes. ; [spa] La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la cual se modificó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOMLOE), puso en marcha un proceso de replanteamiento y revisión de los currículums de las diferentes etapas que se ha traducido, a lo largo del primer trimestre del año 2022, en la publicación de los Reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas. Esta normativa, que fundamenta el despliegue del currículum de la CAIB, en trámite en el momento de la redacción de este artículo, certifica el cambio de orientación de la ordenación curricular desde un planteamiento fundamentado en estándares de la LOMCE a otro competencial, en línea con las reformas curriculares de los países de nuestro entorno. Este nuevo rumbo comporta cambios significativos en los instrumentos curriculares y en la consideración de la evaluación, en la cual se refuerza su dimensión formativa, al servicio del aprendizaje de los alumnos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 152-165
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess