Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu a les Illes Balears
Autor/es Garí Ruiz, Rut ; Vives Barceló, Marga ; Pascual Barrio, Belén ; Amer Fernández, Joan
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El present capítol mostra els principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Seguint la mateixa estructura de les edicions anteriors, el capítol es divideix en dues parts. A la primera es mostren les dades de matriculació per etapes educatives, illes, sexe, titularitat i incorporen una perspectiva evolutiva de cinc cursosanteriors i del curs 2012-2013. També es detallen les dades de l’alumnat estranger, del nombre de professorat per etapa educativa i el nombre mitjà d’alumnes per professor per etapa educativa. La segona part fa referència a les taxes de promoció, titulació i repetició. Amb la prudència de la presentació de les dades (algunes de provisionals o d’altres que a nivell estatal a data de tancament del capítol no es disposen), el capítol posa de manifest la progressiva tornada a la —denominada— normalitat, estabilitzant tendències prèvies a la situació de la pandèmia mundial que afectaren de forma directa i clara els indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears (especialment les dades relatives a la promoció i repetició) el curs anterior. ; [spa] El capítulo muestra los principales indicadores del sistema educativo de las Illes Balears. Siguiendo la misma estructura de las ediciones anteriores, el capítulo se divide en dos partes. En la primera, se detallan los datos de matriculación por etapas educativas, islas, sexo, titularidad e incorporan una perspectiva evolutiva de 5 cursos anteriores así como los datos del curso 2012-2013. También se detallan los datos relativos al alumnado extranjero, número de profesorado por etapa educativa i el número medio de alumnos por profesor por etapa educativa. La segunda parte del capítulo hace referencia a las tasas de promoción, titulación y repetición. Con la prudencia de la presentación de los datos (algunos provisionales y otros que a nivel estatal a fecha de cierre del capítulo no se disponen), el capítulo pone de manifiesto la progresiva vuelta a la (denominada) normalidad; estabilizando tendencias previas a la situación de la pandemia mundial que afectaron de forma directa y clara a los indicadores del sistema educativo de las Illes Balears (especialmente las relativas a la promoción y repetición).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 34-69
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess