Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un projecte de llei d’educació a les portes del Parlament de les Illes Balears
Autor/es Sureda, Bernat
Matèries en català: Reforma legal ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Legislación
Matèries en anglès: Law reform ; Education
Resum-Abstract:  [cat] Es revisa la incidència del procés d’exposició pública i d’intervenció dels organismes consultius en el projecte de Llei d’Educació, aprovada pel govern de la CAIB, i presentat al Parlament per al seu debat. Aquesta revisió es fa contemplant el debat educatiu que s’ha viscut a la CAIB des de l’aprovació de l’Estatut i sobretot, des del moment que aquesta va assumir les competències en educació. Un debat que té en el tema de la llengua un dels seus punts rellevants, però que també ha afectat altres aspectes. ; [eng] Se revisa la incidencia del proceso de exposición pública y de intervención de los organismos consultivos en el proyecto de Ley de Educación, aprobada por el gobierno de la CAIB, y presentado al Parlamento para su debate. Esta revisión se hace contemplando el debate educativo que se ha vivido en la CAIB desde la aprobación del Estatuto y sobre todo, desde el momento que ésta asumió las competencias en educación. Un debate que tiene en el tema de la lengua uno de sus puntos relevantes, pero que también ha afectado a otros aspectos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 366-374
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess