Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Acompanyament emocional de l’alumnat en un centre de formació de persones adultes. Una experiència innovadora al CEPA La Balanguera
Autor/es Sarrió, Francesc Xavier ; Fernández, Remei ; Balle, Magdalena
Matèries en català: Educació d'adults
Matèries en castella: Educación de adultos
Matèries en anglès: Adult education
Resum-Abstract:  [cat] Els centres d’educació de persones adultes tenen com a denominador comú experimentar cada any un elevat absentisme. Això passa tant en els centres de les Illes Balears com en els de la Península. Sovint, les causes d’aquest absentisme tenen a veure amb una manca de motivació, por del fracàs, etc., i acaba amb un abandonament dels estudis. A partir d’una formació intercentres a través del CEP Palma, iniciada el curs 2018-2019, es va començar a treballar seguint el model del Centre de Formació d’Adults El Roure, a Polinyà, Catalunya, incorporant al dia a dia d’aula dinàmiques i eines per tal d’enriquir aspectes emocionals, ajudant al benestar de l’alumnat, potenciant l’autoestima i anant cap a un sentiment d’empatia i vincles saludables que varen propiciar l’obertura de les portes al barri per tal de poder iniciar una experiència de comunitat. En aquest article presentam dues experiències derivades de la transferència a l’aula d’aquesta formació realitzada per part del professorat i que es va dur a terme al CEPA La Balanguera: “Unitat zero” i “Acolorim les flors”. ; [spa] Los centros de educación de personas adultas tienen como denominador común sufrir cada año un elevado absentismo. Esto ocurre tanto en los centros de las Islas Baleares como en los de la Península. Muchas veces, las causas de este absentismo tienen que ver con una falta de motivación, miedo al fracaso, etc., y termina con un abandono de los estudios. A partir de una formación intercentros a través del CEP Palma, iniciada el curso 2018-2019, se empezó a trabajar siguiendo el modelo del Centre de Formació d’Adults El Roure, en Polinyà, Cataluña, incorporando al día a día de aula dinámicas y herramientas para enriquecer aspectos emocionales, ayudando al bienestar del alumnado, potenciando la autoestima, pudiendo ir hacia un sentimiento de empatía y vínculos saludables que propiciaron la apertura de puertas al barrio para poder iniciar el camino de una experiencia en comunidad. En este artículo se presentan dos experiencias derivadas de la transferencia a la aula de esta formación realizada por el profesorado y que se llevó a cabo en el CEPA La Balanguera: “Unidad cero” y “Colorear flores”.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 166-175
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess