Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu a les Illes Balears
Autor/es Bauzà, Antoni ; Pascual, Belén ; Amer, Joan ; Vives, Marga
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] En aquest capítol es presenten els principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Es posa l’accent en les dades de matriculació, promoció i repetició com a indicadors bàsics del sistema educatiu, tot oferint el desglossament per illes, sexe, titularitat del centre educatiu i perspectiva evolutiva. Cal mencionar que, tot i amb dades provisionals a l’hora de tancar el capítol, es descriuen les dades del curs 2020-2021. En aquesta ocasió, s’incorporen certes novetats que permeten una anàlisi més acurada de la realitat dels centres educatius de Balears, especialment es tenen present les conseqüències a diferents nivells que ha tengut la pandèmia mundial als centres escolars. Dues han estat les incorporacions d’aquest capítol: (1) la perspectiva longitudinal, centrada en els cinc darrers cursos consecutius (segons el darrer curs del qual es disposen dades) més el curs 2010-2011 o 2011-2012 i (2) la separació entre centres privats concertats i no concertats. Aquestes incorporacions ens permeten mostrar l’augment progressiu de la matrícula i la taxa de promoció curs rere curs i la disminució dels percentatges de repetició (disminuint quasi a la meitat respecte del curs anterior en el curs 2020-2021). ; [spa] En este capítulo se presentan los principales indicadores del sistema educativo de las Illes Balears. Se pone el acento en los datos de matriculación, promoción y repetición como indicadores básicos del sistema educativo, ofreciendo un desglose por islas, sexo, titularidad del centro educativo y perspectiva evolutiva. Se debe mencionar que, aunque con datos provisionales en el momento de cerrar el capítulo, se describen los datos del curso 2020-2021. En esta ocasión, se incorporan ciertas novedades que permiten un análisis más pormenorizado de la realidad de los centros educativos de Balears, especialmente teniendo presente las consecuencias a diferentes niveles que ha tenido la pandemia mundial en los centros educativos. Dos han sido las incorporaciones de este capítulo: (1) la perspectiva longitudinal, centrada en los cinco últimos cursos consecutivos (dependiendo del último curso del que se dispongan de datos) más el curso 2010-2011 o 2011-2012 y (2) la separación entre los centros privados concertados y los no concertados. Estas incorporaciones nos permiten describir el aumento progresivo de la matrícula y la tasa de promoción curso tras curso y la disminución de los porcentajes de repetición (disminuyendo casi a la mitad con respecto del curso anterior en el curso 2020-2021).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 34-66
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess