Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Implicació parental i relació entre família i escola en temps de confinament
Autor/es Oliver, M. Antònia ; Muñoz, Ruth ; Gomila, M. Antònia
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Educació -- Participació dels pares ; Pandèmia
Matèries en castella: COVID-19 ; Relaciones padres-profesores
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Education -- Parent participation ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] La situació d’emergència generada per la COVID-19 ha trastocat algunes de les dinàmiques ordinàries del procés d’aprenentatge escolar, a més del paper que les famílies i els professionals tenen en aquest procés. El tancament d’escoles i instituts i el confinament a casa han posat sobre la taula la necessitat de revisar alguns punts importants del sistema educatiu i obliguen també a reflexionar seriosament sobre altres aspectes socials i econòmics més globals, com és la desigualtat social i econòmica, la conciliació família-treball i el paper de la cura en el model econòmic actual. Amb la intenció de captar com ha estat aquesta realitat —entre la «vella» i la «nova»— a les escoles, l’article pretén mostrar com s’ha viscut la tasca docent durant l’estat d’alarma. Els relats crítics d’una docent de primària i d’una de secundària ens serveixen per reflexionar sobre de quina manera les mesures de confinament preses arran de la COVID-19 han afectat les dinàmiques relacionals entre famílies i escola, què ha representat i fins a quin punt aquestes noves dinàmiques poden ajudar a transformar formes de col·laboració i relació família-escola-comunitat perquè esdevinguin més democràtiques i participatives. ; [spa] La situación de emergencia generada por la COVID-19 ha trastocado algunas de las dinámicas ordinarias del proceso de aprendizaje escolar, así como el papel que las familias y los profesionales juegan en este proceso. El cierre de escuelas e institutos y el confinamiento en casa han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar algunos puntos importantes del sistema educativo y obligan también a reflexionar seriamente sobre otros aspectos sociales y económicos más globales, como es la desigualdad social y económica, la conciliación familia-trabajo y el papel del cuidado en el modelo económico actual. Con la intención de captar cómo ha sido esta realidad —intermedia entre la «vieja» y la «nueva»— en las escuelas, el artículo pretende mostrar cómo se ha vivido la tarea docente durante el estado de alarma. Los relatos críticos de una docente de primaria y otra de secundaria nos sirven para reflexionar sobre la manera en que las medidas de confinamiento tomadas a raíz de la COVID-19 han afectado a las dinámicas relacionales entre familias y escuela, qué ha representado y hasta qué punto estas nuevas dinámicas pueden ayudar a transformar formas de colaboración y relación familia-escuela-comunidad para que sean más democráticas y participativas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 424-434
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess