Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els tallers per a pares, mares i alumnes sobre pornografia i educació afectivosexual
Autor/es Ballester, Lluís
Matèries en català: Educació -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación -- Baleares
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Els anys 2019 i 2020 hem impartit un seguit de tallers en centres educatius amb la intenció de continuar transferint coneixements, però també amb la voluntat de col·laborar en les iniciatives d’educació afectiva i sexual desenvolupades pels centres. El treball s’ha centrat en els estudis sobre pornografia i la cultura de les pantalles, en la manera com s’han alterat les relacions interpersonals els últims anys. La intervenció l’hem feta a partir de la demanda dels centres educatius i preferentment en la modalitat doble: per a pares i mares, per una banda, i per a alumnes dels cursos superiors d’ESO, amb algunes excepcions, per l’altra. El plantejament general, els objectius, la metodologia i els resultats obtinguts els presentam a continuació de manera resumida. ; [spa] Durante 2019 y 2020 se han realizado una serie de talleres en centros educativos con la intención de seguir transfiriendo conocimientos, pero también con la voluntad de colaborar en las iniciativas de educación afectiva y sexual desarrolladas por los centros. El trabajo se ha centrado en los estudios sobre la pornografía y la cultura de las pantallas, en cómo se han alterado las relaciones interpersonales en los últimos años. La intervención se ha realizado a partir de la demanda de los propios centros educativos, siendo ofrecidas preferentemente en la modalidad doble: para padres y madres, por una parte, y para el alumnado de los cursos superiores de la ESO, con algunas excepciones, por otra. El planteamiento general, los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos los presentamos a continuación de manera resumida.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 386-392
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess