Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els programes universitaris per a persones més grans de cinquanta anys milloren la percepció de qualitat de vida dels participants
Autor/es Macías, Liberto
Matèries en català: Educació d'adults ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación de adultos
Matèries en anglès: Education ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] En aquest article es presenta una síntesi de la tesi doctoral «Qualitat de vida i educació de persones grans: la influència dels programes universitaris per a majors en el manteniment de la qualitat de vida. Anàlisi longitudinal». L’estudi s’orienta a estudiar el col·lectiu de persones de seixanta i més anys que participen en un programa universitari per a majors (PUM) amb la finalitat de conèixer com influeix, d’una banda, en el seu desenvolupament intel·lectual i personal i, d’altra banda, en la seva qualitat de vida. La metodologia utilitzada per a dur a terme la recerca ha estat diversa; diferents instruments amb cadascuna de les mostres amb les quals hem treballat, que han estat: a) tres promocions d’estudiants del Diploma Sènior de la UOM mitjançat qüestionaris, b) un grup d’experts que, durant el moment de l’estudi, gestionaven, dirigien i/o coordinaven programes educatius per a persones grans, i c) una selecció d’alumnat de les tres promocions, per confegir amb ells, a través d’entrevistes, els relats de vida de la seva experiència. D’aquesta manera, es varen obtenir dades rellevants de tres fonts importants involucrades en el procés formatiu, fent servir diferents metodologies per a aconseguir-les. Una de les conclusions que es pot fer ressaltar en àmbit general és que la participació de les persones més grans de seixanta anys en aquests programes universitaris de formació, específics per a ells, fomenta un envelliment actiu i en positiu, i s’observen beneficis tant en el manteniment com en la millora de la percepció de la qualitat de vida. ; [spa] En este artículo se presenta una síntesis de la tesis doctoral «Calidad de vida y educación de mayores: la influencia de los programas universitarios para mayores en el mantenimiento de la calidad de vida. Análisis longitudinal». El estudio se orienta a estudiar al colectivo de personas de sesenta y más años que participan en un programa universitario para mayores (PUM) con la finalidad de conocer cómo influye, por un lado, en su desarrollo intelectual y personal y, por otro lado, en su calidad de vida. La metodología utilizada para llevar a cabo la investigación ha sido diversa, utilizando varios instrumentos con cada una de las muestras con las que hemos trabajado, que han sido: a) tres promociones de estudiantes del Diploma Sénior de la UOM mediante cuestionarios, b) un grupo de expertos que en el momento del estudio gestionaban, dirigían y/o coordinaban programas educativos para personas mayores, y c) una selección de alumnado de las tres promociones, para realizar con ellos, a través de entrevistas, los relatos de vida de su experiencia. De este modo, se obtuvieron datos relevantes de tres fuentes importantes involucradas en el proceso formativo utilizando diferentes metodologías para ello. Una de las conclusiones que se pueden resaltar a nivel general es que la participación de las personas mayores en este tipo de programas universitarios de formación, específicos para ellos, fomenta un envejecimiento activo y en positivo, observándose beneficios tanto en el mantenimiento como en la mejora de la percepción de la calidad de vida.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 196-205
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess