Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El GIPEC IB, també al servei de la comunitat educativa
Autor/es Sancho, Joan Antoni
Matèries en català: Psicologia ; Pandèmia
Matèries en castella: Psicologia
Matèries en anglès: Psychology ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén descriure de manera breu tot el que fa referència a la psicologia d’emergències, des d’uns aspectes introductoris històrics en l’àmbit nacional i autonòmic, passant per situacions de grans emergències que s’han produït, fins a arribar al funcionament del Grup d’Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears (GIPEC IB), del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), i les intervencions que fa, i la descripció d’un blog que utilitza com a recopilatori de documentació. Es descriuen igualment actuacions que s’han duit a terme en centres educatius, les competències personals del professional de la psicologia d’emergències i una explicació sobre què són els primers auxilis psicològics. També s’exposa informació bàsica en relació amb el dol, les seves fases i què s’entén per “elaborar una pèrdua”. El text acaba amb una informació sobre pautes d’actuació als centres escolars i organització de rituals en el cas de successos traumàtics. Un aspecte inherent a l’article és donar a conèixer el servei que presta el GIPEC IB perquè la comunitat educativa sàpiga que existeix aquest recurs i pugui sol·licitar la seva intervenció en cas de necessitat. ; [spa] Este artículo pretende describir de manera breve todo lo que hace referencia a la psicología de emergencias, desde aspectos introductorios históricos en el ámbito nacional y autonómico, pasando por situaciones en que se han producido grandes emergencias, hasta llegar al funcionamiento del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de las Illes Balears (GIPEC IB), del Colegio Oficial de Psicología de las Illes Balears (COPIB), y los tipos de intervenciones que realiza, y la descripción de un blog que utiliza como recopilatorio de documentación. Se describen igualmente actuaciones que se han llevado a cabo en centros educativos, las competencias personales del profesional de la psicología de emergencias y una explicación de qué son los primeros auxilios psicológicos. También se expone información básica relacionada con el luto, sus fases y qué se entiende por “elaborar una pérdida”. El texto termina con una información sobre pautas de actuación en los centros escolares y organización de rituales en el caso de sucesos traumáticos. Un aspecto inherente al artículo es dar a conocer el servicio que presta el GIPEC IB para que la comunidad educativa sepa que existe este recurso y pueda solicitar su intervención en caso de necesidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 170-194
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess