Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu a les Illes Balears
Autor/es Bauzà, Antoni ; Vives Barceló, Margalida ; Pascual Barrio, Belén M. ; Amer Fernàndez, Joan Alfred
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Enseñanza,Sistemas de
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Es presenten els principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Es posa l’accent en les dades de matriculació, promoció i repetició com a indicadors bàsics del sistema educatiu. La mirada del capítol permet analitzar aquestes dades, tot oferint el desglossament per illes, sexe, titularitat del centre educatiu i perspectiva evolutiva. A més, com a novetat, s’han incorporat les dades de matriculació del darrer curs escolar, 2019-2020. El capítol es divideix en dos grans blocs. El primer, en dades de matriculació de totes les etapes educatives, incloent les dades provisionals del curs 2019-2020, oferint una mirada evolutiva des del curs 2010-2011, revisant, per a cada etapa, les dades de l’àmbit autonòmic i estatal i analitzant les dades per titularitat de centre, curs, sexe i illa. Per possibilitar la comparació de les dades autonòmiques amb les del conjunt de l’Estat, la segona part del capítol se centra en les dades de promoció i de repetició dels alumnes de Balears corresponents al curs 2017-2018, reprenent, com a variables a analitzar, les mateixes que a la primera part del capítol: perspectiva evolutiva, sexe, titularitat i illa. ; [spa] Se presentan los principales indicadores del sistema educativo de las Islas Baleares. Se pone el acento en los datos de matriculación, promoción y repetición como indicadores básicos del sistema educativo. La mirada del capítulo permite analizar estos datos con detalle, ofreciendo el desglose por islas, sexo, titularidad del centro educativo y perspectiva evolutiva. Además, como novedad, se han incorporado los datos del último curso escolar finalizado, 2019-2020. El capítulo se divide en dos grandes bloques. El primero, en datos de matriculación de todas las etapas educativas, incluyendo los datos provisionales del curso 2019-2020, ofreciendo una mirada evolutiva desde el curso 2010-2011, revisando, para cada etapa, los datos a nivel autonómico y estatal y analizando los datos por titularidad de centro, curso, sexo e isla. Para posibilitar la comparación de los datos autonómicos con los del conjunto del Estado, la segunda parte del capítulo se centra en los datos de promoción y de repetición de los alumnos de Baleares correspondientes al curso 2017-2018, retomando, como variables a analizar, las mismas que en la primera parte del capítulo: perspectiva evolutiva, sexo, titularidad e isla.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 28-60
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess