Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Diferències entre mares i pares en l’aprofitament d’un programa de prevenció familiar de drogues
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Amer, Joan ; Sánchez, Lydia ; Cabellos, Albert
Matèries en català: Educació ; Drogoaddicció -- Prevenció
Matèries en castella: Educación ; Adolescentes -- Consumo de drogas ; Drogas -- Consumo -- Prevención
Matèries en anglès: Education ; Drug abuse--Prevention
Resum-Abstract:  [cat] Als programes familiars de prevenció basats en evidència és difícil la retenció dels pares, a diferència del que succeeix amb les mares. Aquest treball examina els resultats separats assolits per les mares i els pares en acabar el Programa de Competència Familiar (PCF-U 11-14). La investigació és un disseny quasiexperimental amb mesures pretest i posttest i grup de control. Pel que fa als resultats, hi ha hagut canvis rellevants en més escales familiars en el cas de les mares. Els resultats assenyalen la necessitat de fer esforços específics més importants amb els pares, per implicar-los més estretament en aquests programes ; [spa] En los programas familiares de prevención basados en evidencia es difícil la retención de los padres, a diferencia de lo que ocurre con las madres. Este trabajo examina los resultados alcanzados por madres y padres al finalizar el Programa de Competencia Familiar (PCF-U 11-14). La investigación es un diseño cuasiexperimental con medidas pre y postest y grupo de control. En cuanto a los resultados, ha habido cambios importantes en más escalas familiares en el caso de las madres. Los resultados señalan la necesidad de realizar esfuerzos específicos más importantes con los padres, para que se impliquen más estrechamente en este tipo de programas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 412-422
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess