Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluació dels efectes del Programa de Competència Familiar Universal en centres educatius de primària i secundària (PCF-U, 11-14)
Autor/es Orte, Carmen ; GIFES
Matèries en català: Educació ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; High schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Introducció. Avaluar el procés i els resultats de la fase de validació del Programa de Competència Familiar Universal (PCF-U 11-14), basat en l’evidència i aplicable en contextos educatius (centres de primària i secundària). Mètode. Disseny quasi experimental abans-després amb el grup de control per a l’avaluació de la fase de validació del PCF (2018) a Balears i Castella i Lleó. Es desenvoluparen 16 grups experimentals i 17 grups de control, en els quals varen participar 353 pares i 289 adolescents. La intervenció va consistir en 6 sessions. La informació es va recollir amb qüestionaris validats. Resultat. L’anàlisi dels efectes sobre els pares confirma els bons resultats obtinguts. El nombre de participants es va reduir a 305 pares i mares (retenció del 86,40 %). El grau de satisfacció dels participants en diversos aspectes del programa va ser molt alt. Sobre una puntuació màxima de 10, la satisfacció va ser de 8,6. S’identificaren aspectes clau i àrees de millora pel futur de la intervenció. S’observaren millores en la majoria de les dimensions avaluades. Discussió. Els resultats de la fase de validació del PCF-U 11-14 indiquen que es tracta d’una intervenció socioeducativa universal amb efectes rellevants de millora parental en pares i mares. ; [spa] Introducción. Evaluar el proceso y los resultados de la fase de validación del Programa de Competencia Familiar Universal (PCF-U 11-14), basado en la evidencia y aplicable en contextos educativos (centros de primaria y secundaria). Método. Diseño cuasi-experimental antes-después con grupo de control para la evaluación de la fase de validación del PCF (2018) en Baleares y Castilla y León. Se desarrollaron 16 grupos experimentales y 17 grupos de control, en los que participaron 353 padres y 289 adolescentes. La intervención consistió en 6 sesiones. La información se recogió con cuestionarios validados. Resultado. El análisis de los efectos sobre los padres confirma los buenos resultados obtenidos. El número de participantes se redujo a 305 padres y madres (retención del 86,40%). El grado de satisfacción de los participantes con diversos aspectos del programa fue muy alto. Sobre una puntuación máxima de 10, la satisfacción fue de 8,6. Se identificaron aspectos clave y áreas de mejora para el futuro de la intervención. Se observaron mejoras en la mayoría de las dimensiones evaluadas. Discusión: Los resultados de la fase de validación del PCF-U 11-14 indican que se trata de una intervención socioeducativa universal con efectos relevantes de mejora parental en padres y madres.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 402-410
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess