Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els educadors socials als centres de secundària: obrint les escoles a la comunitat
Autor/es Ferretjans, Begoña ; Llull, Margalida ; Pascual, Belén ; Gomila, M. Antònia
Matèries en català: Educació ; Educadors socials -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación social
Matèries en anglès: Education ; Social workers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Als darrers anys han anat canviant tant la realitat com les demandes dels centres educatius, alhora que ho fa el model i la forma de concebre les relacions entre l’escola i la comunitat. Aquest canvi contextual implica la consideració de nous perfils professionals que puguin aportar alternatives que augmentin la capacitat dels equips educatius per fer front a aquestes noves realitats i enforteixen la connexió dels centres amb la comunitat. A les Illes Balears, des del curs 2017-18 (i partint d’una experiència anterior de 2008), els professionals de l’educació social entren a formar part dels centres educatius de secundària com a Tècnics d’Intervenció Socio-comunitària (TISOC). La finalitat d’aquest article és fer un balanç de la intervenció dels TISOC, a partir del procés d’autoavaluació realitzat per part dels mateixos professionals i les avaluacions realitzades per part dels centres educatius. Són valorats positivament els següents aspectes: (a) la capacitat de millora de la comunicació i coordinació del centre amb l’exterior; (b) la seva versatilitat; (c) el rol de mediador que exerceixen (als centres i entre les famílies i els centres); (d) la seva aportació en la reducció de la conflictivitat, i el foment de la cooperació i del treball en xarxa amb la comunitat; (e) l’obertura de nous àmbits d’actuació i intervencions conjuntes. Com a repte de millora es destaca, entre d’altres, la necessitat d’evitar tendències intervencionistes que no permetin desenvolupar, des d’una perspectiva inclusiva, intervencions de caire preventiu. ; [spa] En los últimos años ha ido cambiando tanto la realidad como las demandas de los centros educativos, a la vez que también lo hace el modelo y la forma de concebir las relaciones entre la escuela y la comunidad. Este cambio contextual implica la consideración de nuevos perfiles profesionales que puedan aportar alternativas que aumenten la capacidad de los equipos educativos para afrontar estas nuevas realidades y fortalezcan la conexión de los centros con la comunidad. En las Illes Balears, desde el curso 2017-18 (y partiendo de una experiencia anterior de 2008), los profesionales de la educación social entran a formar parte de los centros educativos de secundaria como Técnicos de Intervención Socio-comunitaria (TISOC). La finalidad de este artículo es hacer un balance de la intervención de los TISOC, a partir del proceso de autoevaluación realizado por parte de los mismos profesionales y las evaluaciones realizadas por parte de los centros educativos. Son valorados positivamente los siguientes aspectos: (a) la capacidad de mejora de la comunicación y coordinación del centro con el exterior; (b) su versatilidad; (c) el rol de mediador que ejercen (en los centros y entre las familias y los centros); (d) su aportación en la reducción de la conflictividad, fomento de la cooperación y trabajo en red con la comunidad; (e) la apertura de nuevos ámbitos de actuación e intervenciones conjuntas. Como reto de mejora se destaca, entre otros, la necesidad de evitar tendencias intervencionistas que no permitan desarrollar, desde una perspectiva inclusiva, intervenciones preventivas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 236-250
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess