Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La violència filioparental a les Illes Balears i el programa de prevenció i tractament de la direcció general de menors i famílies del GOIB
Autor/es Jofré, Sonia ; Ramis, M. Victòria ; David Riera, David ; Rodríguez-Armero, Rafael ; Sala, Anna ; Vial, Omar
Matèries en català: Educació ; Adolescents -- Relacions familiars -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes
Matèries en castella: Adolescentes -- Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma9
Matèries en anglès: Education ; Teenagers -- Family relationships -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén donar a conèixer el fenomen de la violència filioparental i el programa de prevenció i tractament impulsat per la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies de les Illes Balears. Pel que fa a la violència filio-parental, es proporciona una definició del problema, una explicació del funcionament del cicle de violència, així com un breu resum de les principals variables que s’han associat amb aquest problema que es planteja en algunes famílies. D’altra banda, en relació amb el programa de prevenció i intervenció de la violència filio-parental, que ha estat a les Illes Balears des de l’any 2001, es descriuen els objectius perseguits pel programa, la metodologia emprada, explicant des de el procés d’accés i remissió al programa fins al procés d’intervenció i a les eines psicoterapèutiques més comunament utilitzades. Finalment, es presenten els resultats del programa 2018 , algunes conclusions sobre el fenomen i propostes de futur. ; [spa] Este artículo pretende dar a conocer el fenómeno de la violencia filio-parental y el programa de prevención y tratamiento puesto en marcha desde la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias de las Islas Baleares. Respecto a la violencia filio-parental se ofrece una definición del problema, una explicación sobre el funcionamiento del ciclo de violencia, así como un breve resumen de las principales variables que se han asociado a esta problemática que se gesta en el seno de algunas familias. Por otro lado, respecto al programa de prevención e intervención en violencia filio-parental, que se pone en marcha en las Baleares desde el año 2001, se describen los objetivos que persigue el programa, la metodología empleada, explicando el proceso desde el acceso y derivación al programa hasta el proceso de intervención y las herramientas psicoterapéuticas más empleadas. Por último, se presentan los resultados del programa del año 2018, algunas conclusiones sobre el fenómeno y propuestas de futuro.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 222-235
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess