Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reflexions sobre l’expulsió d’alumnes a les Illes Balears
Autor/es Escoda, Marta ; Font, Jaume
Matèries en català: Alumnes--Expulsió -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Educació ; Convivència escolar -- Illes Balears ; Disciplina escolar -- Illes Balears
Matèries en castella: Disciplina escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Student expulsion -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Education ; School discipline -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Resum-Abstract:  [cat] El present article analitza el procediment disciplinari —en concret, les expulsions— que s’aplica als centres docents de les Illes Balears. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en les seves memòries anuals, indica que els centres treballen cada vegada millor la prevenció de la convivència, i que aquestes millores han tingut repercussions directes en certs aspectes com la minva de l’assetjament escolar. Tot i això, també és cert que any rere any es comptabilitzen un gran nombre d’expulsions i alumnes expulsats dels centres com a mesura disciplinària. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de seguir millorant la convivència dels nostres centres, l’article argumenta i reflexiona sobre la necessitat d’un canvi metodològic pel que fa a les expulsions que s’hauria de concretar, també, en una modificació de la normativa que regula i permet l’actual procediment disciplinari: el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. ; [spa] El presente artículo analiza el procedimiento disciplinario —en concreto, las expulsiones— que se aplica en los centros docentes de las Islas Baleares. El Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en sus memorias anuales, indica que los centros trabajan cada vez mejor respecto a la prevención de la convivencia. Estas mejoras han tenido repercusiones directas en ciertos aspectos, como una bajada del acoso escolar. Sin embargo, también es cierto que año tras año se contabilizan un gran número de expulsiones y alumnos expulsados de los centros como medida disciplinaria. Por este motivo, y con el objetivo de seguir mejorando la convivencia de nuestros centros, el artículo argumenta y reflexiona sobre la necesidad de un cambio metodológico en cuanto a las expulsiones, que debería concretarse, también, en una modificación de la normativa que regula y permite el actual procedimiento disciplinario: el Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 176-188
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess