Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Normativa de les estructures de participació de les famílies en el sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es Martínez, Mercedes ; Llull, Catalina
Matèries en català: Educació ; Família i escola
Matèries en castella: Familia y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Home and school
Resum-Abstract:  [cat] En aquest treball tractam, en primer lloc i de manera genèrica, la necessitat i la importància de la participació de les famílies en l’educació dels fills, que comparteixen amb l’escola, i concretam, en segon lloc, drets i deures de les famílies a l’entorn escolar dins el marc normatiu que regula els mecanismes de participació en el sistema educatiu, en l’àmbit territorial de les Illes Balears. ; [spa] En este trabajo tratamos, en primer lugar y de manera genérica, la necesidad y la importancia de la participación de las familias en la educación de los hijos, que comparten con la escuela, y concretamos, en segundo lugar, derechos y deberes de las familias en el entorno escolar dentro del marco normativo que regula los mecanismos de participación en el sistema educativo, en el ámbito territorial de las Illes Balears.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 164-173
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess