Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu a les Illes Balears
Autor/es Moyà, Pere ; Bauzà, Antoni ; Amer, Joan ; Vives, Margalida
Matèries en català: Educació ; Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El capítol següent pretén presentar, de manera general, els principals indicadors educatius del règim general de les Illes Balears. D’aquesta manera, s’analitzen dades de la matrícula, la promoció, la idoneïtat i la repetició com a indicadors bàsics del sistema educatiu. Cada un d’aquests és desglossat per illa, gènere i origen de l’alumnat (estranger/no estranger) en cada etapa educativa (primària, secundària i batxillerat) del sistema educatiu del règim general, tenint com a referència el curs 2017-2018. Cal destacar que a cada apartat incloem, com a valor afegit, una mirada evolutiva des del curs 2012- 2013 en la majoria dels casos. Aquestes dades no solament ens permeten de contextualitzar les primeres dades descrites del curs 2017-2018, sinó que també amb elles podem revisar el camí recorregut en aquest període, tenint present, per exemple, l’augment progressiu d’alumnat a la nostra comunitat i com es reacciona a reptes educatius des de l’àmbit autonòmic, com ara la resposta a l’alumnat estranger, la repetició en determinats cursos o el descens de l’abandonament escolar, especialment entre els alumnes de setze i disset anys. ; [spa] El siguiente capítulo pretende presentar, de forma general, los principales indicadores educativos del régimen general de las Islas Baleares. De esta forma, se analizan datos como la matricula, la promoción, la idoneidad y la repetición como indicadores básicos del sistema educativo. Cada indicador anteriormente citado se desglosa por isla, sexo y origen del alumnado (extranjero/no extranjero) de cada etapa educativa (primaria, secundaria y bachillerato) del sistema educativo de régimen general, teniendo como referencia el curso 2017-2018. A destacar que a lo largo de cada apartado se incluye, como valor añadido, una mirada evolutiva desde el curso 2012-2013 en la mayoría de casos. Estos datos no sólo permiten contextualizar los primeros datos descritos del curso 2017-2018, sino que permiten también revisar el camino recorrido en este período, teniendo presente, por ejemplo, el aumento progresivo de matrícula de alumnado en nuestra comunidad autónoma y qué respuesta se da a los retos educativos autonómicos, como la respuesta educativa al alumnado extranjero, la repetición en determinados cursos o la disminución del abandono escolar, especialmente de los alumnos de entre 16 y 17 años.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 52-76
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess