Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Autonomia de centre i rendició de comptes: una agenda internacional amb múltiples respostes escolars
Autor/es Verger, Antoni ; Ferrer-Esteban, Gerard
Matèries en català: Educació ; Escoles -- Administració i organització -- Illes Balears ; Planificació educativa -- Illes Balears
Matèries en castella: Planificación educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; School management and organization -- Spain -- Balearic Islands ; Educational planning -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] L’autonomia de centre i la rendició de comptes (o accountability) són polítiques orientades a la millora de la governança escolar que s’apliquen als sistemes educatius de molts punts del planeta. Molts agents educatius consideren que aquestes polítiques són adients a l’hora de promoure, tant l’eficàcia escolar, com la diversificació i la innovació dels sistemes educatius. No obstant això, la recerca acadèmica sobre l’impacte d’aquestes polítiques no obté resultats concloents, en gran mesura perquè es tracta de mesures molt sensibles al context en el que s’apliquen. En aquest capítol, per una banda, revisem el debat acadèmic que han generat les polítiques d’autonomia escolar i de rendició de comptes sobre els seus efectes i, per altra banda, posem relleu les diferents respostes que poden generar aquests polítiques segons el context escolar. Els arguments presentats es basen tant en dades secundàries (literatura acadèmica, informes del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants- PISA, etc.) com en les primeres dades i models d’anàlisi que estem generant des del projecte REFORMED (Reforming Schools Globally: A Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector) que estem portant a termes des de la Universitat Autònoma de Barcelona. ; [spa] La autonomía de centro y la rendición de cuentas (o accountability) son políticas orientadas a la mejora de la gobernanza escolar que se aplican en los sistemas educativos de muchos puntos del planeta. Son muchos los agentes educativos que consideran que estas políticas son adecuadas a la hora de promover tanto la eficacia escolar como la diversificación y la innovación de los sistemas educativos. Sin embargo, la investigación académica sobre el impacto de estas políticas no obtiene resultados concluyentes, en gran medida porque se trata de medidas muy sensibles al contexto en el que se aplican. En este capítulo, por una parte, revisamos el debate académico que han generado las políticas de autonomía escolar y de rendición de cuentas sobre sus efectos y, por otra parte, ponemos de relieve las diferentes respuestas que pueden generar estas políticas en función del contexto escolar. Los argumentos presentados se basan tanto en datos secundarios (literatura académica, informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes-PISA, etc.) como en los primeros datos y modelos de análisis que estamos generando desde el proyecto REFORMED (Reforming Schools Globally: a Multi-Scalar Analysis of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector) que estamos desarrollando desde la Universidad Autónoma de Barcelona.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 28-41
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess