Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO
Autor/es Escoda, Marta ; Vives, Margalida ; Oliver, Josep Lluis
Matèries en català: Educació ; Convivència escolar
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Home and school
Resum-Abstract:  [cat] El present capítol resumeix l’estudi sobre la convivència escolar realitzat a les Illes Balears a les aules d’educació secundària. Dit estudi està dividit en tres blocs. El primer tracta sobre la valoració que alumnat, professorat (especialment tutors), equips d’orientació i equips directius fan sobre la valoració de la convivència escolar. El segon bloc analitza els obstacles a la convivència, especialment el gran problema que preocupa tota la societat, que és l’assetjament escolar. Significativa és la comparació entre els resultats del 2010 i els obtinguts el 2017, sobretot si es té present la implementació, en els darrers anys, del protocol de prevenció i intervenció de situacions d’assetjament escolar a les illes Balears. Finalment, el capítol destaca dos elements al tercer bloc dedicat a les propostes i intervencions per a construir la convivència: la primera, relacionada amb la percepció d’alumnat i professorat sobre si els alumnes escolten dins les aules i si s’esforcen per aprendre. Finalment, s’incorpora també la visió de l’equip directiu i de l’equip d’orientació sobre accions i activitats relacionades amb la tolerància i la igualtat. ; [spa] El presente capítulo resume el estudio sobre convivencia escolar realizado en las Islas Baleares en las aulas de educación secundaria. Dicho estudio, está dividido en tres bloques. El primero trata sobre la valoración que alumnado, profesorado (especialmente tutores), equipos de orientación y equipos directivos, hacen sobre la convivencia escolar. El segundo bloque analiza los obstáculos a la convivencia, especialmente el gran problema que preocupa a toda la sociedad, el acoso escolar. Significativa es la comparación entre los resultados del 2010 y los obtenidos en el 2017, sobre todo si se tiene presente la implementación, en los últimos años, del protocolo de prevención e intervención de situación de acoso escolar en las Islas Baleares. Finalmente, el capítulo destaca dos elementos en el tercer bloque dedicado a las propuestas e intervenciones para construir la convivencia: la primera, relacionada con la percepción del alumnado y profesorado sobre si los alumnos escuchan en las aulas y si se esfuerzan para aprender. Finalmente, se incorpora también la visión del equipo directivo y del equipo de orientación sobre acciones y actividades relacionadas con la tolerancia y la igualdad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 202-219
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess