Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Informació als pares i les mares separats o divorciats en relació amb el progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills. Autoritzacions en els supòsits de separació o divorci
Autor/es Martínez, Mercedes ; Llull, Catalina
Matèries en català: Educació ; Fills de pares separats -- Educació ; Divorci ; Família i escola -- Illes Balears
Matèries en castella: Hijos de padres divorciados ; Educación ; Familia y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma9
Matèries en anglès: Education ; Children of separated parents -- Education ; Divorce ; Home and school -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El personal docent ha d’oferir als progenitors informació sobre el progrés de l’aprenentatge i integració socioeducativa dels fills i, a més, ha d’obtenir l’autorització dels progenitors en relació amb qüestions diverses relacionades amb el desenvolupament i activitats escolars del menor (imatge, sortides, activitats extraescolars...). L’objecte d’aquest treball són les qüestions que afecten l’alumnat menor d’edat, els progenitors o tutors legals dels quals estan separats, divorciats o han cessat la convivència, en especial davant discrepàncies que incideixen en l’àmbit escolar. Així, després d’una aproximació als conceptes de pàtria potestat i custòdia, tractarem sobre la informació que es pot facilitar als pares i mares separats o divorciats sobre el procés d’aprenentatge dels fills i exposarem distints supòsits en què cal obtenir l’autorització dels dos progenitors. ; [spa] El personal docente debe ofrecer a los progenitores información sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de los hijos y, además, debe obtener la autorización de los progenitores en relación con cuestiones diversas relacionadas con el desarrollo y actividades escolares del menor (imagen, salidas, actividades extraescolares...). El objeto de este trabajo son las cuestiones que afectan al alumnado menor de edad, los progenitores o tutores legales de los cuales están separados, divorciados o han cesado la convivencia, en especial ante discrepancias que inciden en el ámbito escolar. Así, después de una aproximación a los conceptos de patria potestad y custodia, trataremos sobre la información que se puede facilitar a los padres y madres separados o divorciados sobre el proceso de aprendizaje de los hijos y expondremos distintos supuestos en los que es necesario obtener la autorización de los dos progenitores.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 168-180
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess