Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reflexions i reptes en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (o llengua franca) en l’educació primària i en l’educació secundària obligatòria
Autor/es Oliver, Tomàs Màrius ; Moyà, Pere ; Vidaña, Luis
Matèries en català: Educació ; Anglès -- Ensenyament -- Illes Balears ; Ensenyament primari -- Illes Balears ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Lengua inglesa -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Enseñanza secundaria -- Balears (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; English language--Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands ; Elementary schools -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Secondary -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat volem aportar una sèrie d’informacions i idees i fer-nos preguntes per a la millora del procés d’ensenyament–aprenentatge de l’anglès als centres educatius de la nostra comunitat. L’anglès, juntament amb les matemàtiques, ocupen els darrers llocs pel que fa a resultats acadèmics positius dins l’ensenyament obligatori i, per tant, cal cercar propostes de millora que puguin conduir a l’èxit educatiu. L’expansió de la llengua anglesa en un món globalitzat ha provocat canvis en les metodologies d’ensenyament de la llengua estrangera que, afegits als canvis de rol dels docents i a les noves motivacions de l’alumnat, fan que l’administració educativa hagi regulat la normativa vigent, hagi impulsat línies i programes formatius estratègics i hagi promogut accions concretes per a la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat de les Illes Balears. ; [spa] El Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) y la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat queremos aportar una serie de informaciones e ideas y hacernos preguntas para la mejora del proceso de enseñanza– aprendizaje del inglés en los centros educativos de nuestra comunidad. El inglés, junto con las matemáticas, ocupan los últimos puestos en relación a resultados académicos positivos dentro de la enseñanza obligatoria y, por lo tanto, hay que buscar propuestas de mejora que puedan llevar al éxito educativo. La expansión de la lengua inglesa en un mundo globalizado ha provocado cambios en las metodologías de enseñanza de la lengua extranjera que, añadidos a los cambios de rol de los docentes y a las nuevas motivaciones del alumnado, hacen que la administración educativa haya regulado la normativa vigente, haya impulsado líneas y programas formativos estratégicos y haya promovido acciones concretas para la mejora de la competencia comunicativa en lengua inglesa del alumnado de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 132-142
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess