Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les alternatives dels plans d’innovació educativa a la integració de l’alumnat estranger
Autor/es Vidaña, Lluis
Matèries en català: Educació ; Estudiants -- Integració ; Emigració i immigració
Matèries en castella: Integración escolar ; Emigración e inmigración
Matèries en anglès: Education ; Students -- Integration ; Emigration and immigration
Resum-Abstract:  [cat] La realitat del sistema educatiu de les Illes Balears, caracteritzat per presentar una gran diversitat de l’alumnat per nacionalitats, fa que les mesures relatives a la seva integració siguin prioritàries, tant per a l’administració educativa com per als centres educatius. Les dades estadístiques mostren clarament l’evolució positiva del nombre d’alumnes estrangers matriculats al sistema educatiu balear i la forta presència en nivells baixos, com a conseqüència de la dinàmica demogràfica i de les pautes de natalitat de moltes famílies estrangeres residents a la CAIB. En aquest context, els plans d’innovació pedagògica (PIP) poden ajudar a donar resposta a la integració intercultural, social i acadèmica de l’alumnat. ; [spa] La realidad del sistema educativo de las Islas Baleares, caracterizado por presentar una gran diversidad del alumnado por nacionalidades, hace que las medidas relativas a su integración sean prioritarias, tanto por parte de la administración educativa como por los centros. Los datos estadísticos muestran claramente la evolución positiva del número de alumnos extranjeros en el sistema educativo balear y la fuerte presencia en los niveles bajos, como consecuencia de la dinámica demográfica y de las pautas de natalidad de muchas familias extranjeras residentes en la CAIB. En este contexto, los Planes de Innovación Educativa (PIP) pueden ayudar a dar respuesta a la integración intercultural, social y académica del alumnado.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 92-111
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess