Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sistema educatiu a les Balears. Una mirada complementària
Autor/es Pascual, Belén ; Amer, Joan ; Vives, Marga
Matèries en català: Sistema educatiu -- Iles Balears -- Revistes ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands -- Periodical
Resum-Abstract:  [cat] El present capítol desglossa les principals dades del sistema educatiu de les Illes Balears. Amb la intenció de poder detallar i contextualitzar-les, s’ha optat per separar el capítol en dues parts. A la primera, s’analitzen les dades de l’alumnat de règim general, especial i estranger, així com del professorat i els índexs de repetició amb la perspectiva de poder oferir una comparativa de l’àmbit estatal i autonòmic dels cursos 2016-17 i 2017-18, sempre tenint present que d’aquest darrer curs les dades són, en data de redacció del capítol, provisionals. La segona part del capítol se centra en taxes d’idoneïtat, promoció, titulació i taxes de la població que es gradua, sempre mantenint l’enfocament de comparació, en la mesura del possible s’aporten dades de 2 cursos (en ocasions de 3) de l’àmbit estatal i autonòmic. En aquest cas, s’ofereix la comparativa dels cursos 2015-2016 i 2016-2017 ja que permet entrar en detall en variables com la distribució per illes de la dedicació del professorat o la ràtio per etapes. Finalment, es destaquen alguns titulars del PMAR i de les experiències d’aprenentatge de la llengua estrangera a primària i a ESO. ; [spa] El presente capítulo desglosa los principales datos del sistema educativo de las illes Balears. Con la intención de poder detallar y contextualizar los datos, se ha optado per separar el capítulo en dos partes. En la primera, se analizan los datos del alumnado de régimen general, especial y de origen extranjero, así como el del profesorado y los índices de repetición con la perspectiva de poder ofrecer una comparativa a nivel estatal y autonómica, de los cursos 2016-17 y 2017-18, siempre teniendo en cuenta que de éste último curso los datos son, a fecha de redacción del capítulo, provisionales. La segunda parte del capítulo se centra en tasas de idoneidad, promoción, titulación y tasas de la población que se gradúa, siempre manteniendo el enfoque de comparación, en la medida de lo posible se aportan datos de 2 cursos (en ocasiones 3) a nivel estatal y autonómico. En este caso, se ofrece la comparativa de los cursos 2015-2016 y 2016-2017 ya que permite entrar en detalle en variables como la distribución por islas de la dedicación del profesorado o la ratio por etapas. Finalmente, se destacan algunos titulares del PMAR y de las experiencias de aprendizaje de la lengua extranjera en primaria y en ESO.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 40-60
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess