Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La innovació en educació. Aspectes clau i reptes de futur
Autor/es Camacho, Mar
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands ; Educació
Resum-Abstract:  [cat] La innovació ha esdevingut des de fa uns anys un nou imperatiu per a la política educativa. Entesa com a motor de creixement i canvi en el marc de la societat actual, és necessari també considerar-la en el món de l’educació. La innovació en educació esdevé clau per aconseguir canvis qualitatius que afavoreixin l’expansió dels sistemes educatius actuals i condueixin a una major eficiència i millors resultats en qualitat i equitat, també en oportunitats d’aprenentatge. Per tal d’obtenir els guanys de la innovació en l’educació cal que les polítiques educatives que es generen des dels sistemes educatius permetin innovar i avançar vers la transformació educativa dels centres educatius del segle XXI. Els sistemes educatius necessiten compartir coneixements i experiències sobre el disseny i implementació de polítiques efectives basades en l’evidència, que també facilitin i mesurin la innovació. Així, esdevé essencial explorar nous enfocaments i estratègies de innovació i millora dels sistemes educatius, i també dotar tots els agents implicats en l’acte educatiu amb les competències necessàries requerides per la innovació, especialment als centres educatius, autèntics motor de canvi en el procés de transformació dels centres. En aquest capítol, es pretén abordar, des d’un vessant generalista, alguns dels punts essencials que defineixen la innovació en educació en el marc del segle XXI, com la definició de l’escola innovadora, les noves pedagogies, el lideratge dels centres educatius en el procés de transformació i el rol de les institucions que han d’acompanyar aquests processos. Aquests punts s’acompanyen també d’una mirada internacional i les principals tendències en innovació en educació.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 16-28
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess