Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La geografia de les Illes Balears a l’educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent
Autor/es Genovard Rapado, Maria Consolació
Matèries en català: Geografia -- Ensenyament secundari ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Balears (Comunidad Autónoma) ; Geografía -- Enseñanza secundaria
Matèries en anglès: Geography -- Education, Secondary ; Education, Secondary -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El present estudi investiga en quina situació es troba la geografia de les Illes Balears en l’ensenyament secundari. Es parteix de la revisió de la legislació que marca els continguts geogràfics establerts pel currículum. Posteriorment, es caracteritza el col·lectiu docent d’aquesta matèria als centres educatius de les Illes. I finalment, s’analitzen de manera detallada els llibres de text d’ús predominant per a aquesta assignatura. Els resultats mostren que la imatge territorial de les Illes Balears que es crea al llarg d’aquesta etapa educativa és conseqüència dels ítems limitats per la normativa, un ús majoritari dels llibres de text com a recurs a les aules i una visió parcial i incompleta del territori balear. ; [spa] El presente estudio investiga en qué situación se encuentra la geografía de las Islas Baleares en la enseñanza secundaria. Se empieza por establecer la legislación que marca los contenidos geográficos dictaminados por el currículo. Posteriormente, se caracteriza al colectivo docente de esta materia de los centros educativos de las Islas Baleares. Y finalmente, se analizan de manera detallada los libros de texto de uso predominante para esta asignatura. Los resultados muestran que la imagen territorial de las Islas Baleares que se crea a lo largo de esta etapa educativa es consecuencia de los ítems limitados por la normativa, un uso mayoritario de los libros de texto como recurso en las aulas y una visión parcial e incompleta del territorio balear.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 56-68
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess