Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2017)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics
Resum-Abstract:  [cat] Els principals indicadors d’escolarització, resultats i context educatiu de les Illes Balears ens mostren diferències significatives en relació amb el conjunt de l’Estat espanyol però també diferències entre les illes. Pel que fa als valors globals, continua la tendència general a les baixes taxes d’idoneïtat i graduació als estudis obligatoris, així com a les baixes taxes d’escolarització i graduació als estudis postobligatoris. Un dels reptes més importants continua sent la prevenció de l’abandonament escolar d’un ampli sector de la població jove. ; [spa] Los principales indicadores de escolarización, resultados y contexto educativo de las Islas Baleares nos muestran diferencias significativas en relación al conjunto del Estado español pero también diferencias entre las islas. En cuanto a los valores globales, continúa la tendencia general a las bajas tasas de idoneidad y graduación a los estudios obligatorios, así como a las bajas tasas de escolarización y graduación de los estudios postobligatorios. Uno de los retos más importantes continúa siendo la prevención del abandono escolar de un amplio sector de la población joven.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 30-54
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess