Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Experiències de prevenció de bullying en centres de les Illes Balears
Autor/es Bauçà, Maria Antònia ; Enciso, Candi ; Marquès, Francisca ; Rosselló, Micaela ; Vila, Ricard
Matèries en català: Assetjament escolar -- Prevenció
Matèries en castella: Acoso moral en la escuela -- Prevención
Matèries en anglès: Bullying in schools -- Prevention
Resum-Abstract:  Aquest capítol és una reflexió sobre la importància de la prevenció, entesa com a provenció, de l’assetjament escolar i l’explicació de les experiències de tres centres educatius de les Illes Balears en aquesta qüestió. S’apel·la a una visió positiva del conflicte i a la necessitat d’establir un vincle com a comunitat. També es presenten i s’expliquen una sèrie d’eines per poder dur a terme aquesta tasca. ; Este capítulo es una reflexión sobre la importancia de la prevención, entendida como provención, en los casos de acoso escolar y la explicación de las experiencias de tres centros de las Illes Balears en este aspecto. Se remarca la visión positiva del conflicto y la necesidad de crear un vínculo como comunidad. También se enumeran y se explican una serie de instrumentos para llevar a cabo este objetivo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 563-579
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess