Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com prevenir l’assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l’evidència
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida ; Sánchez, Lydia ; Fernández, Miren
Matèries en català: Assetjament escolar
Matèries en castella: Acoso moral en la escuela
Matèries en anglès: Bullying in schools
Resum-Abstract:  El present capítol planteja la prevenció i la intervenció en situacions d’assetjament escolar a partir dels programes basats en evidència (EBP, en anglès). Es descriuen primerament les principals característiques de l’assetjament escolar i els principals criteris per a determinar quan un programa està basat en l’evidència. S’analitzen deu programes sobre l’assetjament escolar basats en evidències que permeten disposar dels elements claus per a la prevenció i la intervenció en situacions de (ciber)assetjament escolar. ; El presente capítulo plantea la prevención y la intervención en situaciones de acoso escolar a partir de los programas basados en la evidencia (EBP, en inglés). Se describen primeramente las principales características del acoso escolar y los principales criterios para poder determinar cuándo un programa se basa en la evidencia. Se analizan diez programas sobre acoso escolar basados en evidencias que permiten disponer de elementos clave para la prevención y la intervención en situaciones de (ciber)acoso escolar.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 541-562
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess