Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dades sobre assetjament escolar
Autor/es Escoda, Marta
Matèries en català: Assetjament escolar
Matèries en castella: Acoso moral en la escuela
Matèries en anglès: Bullying in schools
Resum-Abstract:  Aquest article presenta la realitat de la problemàtica de l’assetjament escolar en forma de dades. S’analitza l’evolució de la investigació sobre aquest fenomen en l’àmbit internacional, nacional i autonòmic, des dels inicis els anys setanta fins a l’actualitat. Els estudis han anat canviant des d’una perspectiva més descriptiva i clínica a una perspectiva explicativa d’aquest fenomen més educativa, grupal i sistèmica. ; Este artículo presenta la realidad de la problemática del bullying en forma de datos. Se analiza la evolución de la investigación sobre este fenómeno a nivel internacional, nacional y autonómica, desde sus inicios en los años setenta hasta el momento actual. Los estudios han cambiado des de una perspectiva más descriptiva y clínica a una perspectiva explicativa de este fenómeno más educativa, grupal y sistémica.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 503-520
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess