Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Fisioteràpia a l’entorn educatiu
Autor/es Capó-Juan, Miguel Ángel
Matèries en català: Fisioteràpia per a infants ; Education
Matèries en castella: Educación Infantil
Matèries en anglès: Physical therapy for children ; Education
Resum-Abstract:  L’alumne/a amb necessitats educatives especials motrius requereix per a la seva escolarització una adaptació i/o habilitació de l’entorn per poder desenvolupar tot el seu potencial. El fisioterapeuta com a component dels equips de suport i departaments d’orientació serà el responsable d’aquesta habilitació física i col·laborarà en el desenvolupament de les adaptacions curriculars pertinents. La coordinació d’aquest professional amb personal de diversos àmbits (educatiu, sanitari i social) facilitarà la inclusió de l’alumne/a a l’entorn educatiu. ; El/la alumno/a con necesidades educativas especiales de aspecto motor requiere para su escolarización una adaptación y/o habilitación de los espacios educativos para poder desarrollar todo su potencial. El fisioterapeuta como componente de los equipos de apoyo y departamentos de orientación será el responsable de esta habilitación física y colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares. La coordinación de este profesional con personal de diversos ámbitos (educativo, sanitario y social) facilitará la inclusión del alumno/a en el entorno educativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 463-474
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess