Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’avaluació com a eina de millora dels centres d’acolliment residencial de menors
Autor/es Ramis, Àngela
Matèries en català: Centres residencials d'acció educativa ; Avalucació
Matèries en castella: Centros de acogida de menores ; Evaluación
Matèries en anglès: Group homes for children ; Evaluation
Resum-Abstract:  En aquest treball es parla d’avaluació dins l’àmbit dels serveis socials, concretament dins l’acolliment residencial de menors. S’explica l’evolució paral·lela que han fet els recursos d’atenció residencial i de la forma d’entendre els processos d’avaluació, així com dels estàndards de qualitat dins d’aquest àmbit. Per acabar, s’explica breument una experiència d’avaluació duta a terme dins els centres d’atenció residencial gestionats directament per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. ; En este trabajo se habla de evaluación dentro del ámbito de los servicios sociales, concretamente en el acogimiento residencial de menores. Se explica la evolución paralela que han hecho los recursos de atención residencial y de la forma de entender los procesos de evaluación, así como de los estándares de calidad dentro de este ámbito. Para acabar, se explica brevemente una experiencia de evaluación llevada a cabo dentro de los centros de atención residencial gestionados directamente por el Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 319-336
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess