Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El programa de Seccions Europees i el desenvolupament de l’escriptura en anglès com a llengua estrangera a ESO
Autor/es Gené, Maria
Matèries en català: Llengua i ensenyament ; Educació secundària
Matèries en castella: Lenguas -- Estudio y enseñanza
Matèries en anglès: Language and education ; Study and teaching (Secondary)
Resum-Abstract:  Aquest estudi avalua l’impacte que té l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE), implantat a través del programa de Seccions Europees a les Illes Balears, sobre la competència escrita dels estudiants d’anglès com a llengua estrangera al llarg de tres cursos d’educació secundària. Els resultats mostren que l’AICLE és beneficiós per a la producció escrita, si bé hi detectem limitacions que indiquen que cal posar més èmfasi pedagògic en l’escriptura a les aules. ; Este estudio evalúa el impacto del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), implantado a través del programa de Secciones Europeas en las Islas Baleares, sobre la competencia escrita de estudiantes de inglés como lengua extranjera a lo largo de tres cursos de educación secundaria. Los resultados muestran que el AICLE es beneficioso para la producción escrita, aunque se detectan limitaciones que apuntan a la necesidad de un mayor énfasis pedagógico en la escritura en las aulas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 297-318
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess