Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Oliver, Josep Lluís
Matèries en català: Joves -- Emancipació
Matèries en castella: Jóvenes -- Empleo
Matèries en anglès: Slaves Emancipation
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén fer una presentació resumida de la recerca sobre l’emancipació dels joves extutelats per l’administració pública. S’hi descriuen les principals característiques de la recerca, així com les conclusions dels tres estudis que inclou: anàlisi de quatre organitzacions del tercer sector, de quatre comunitats autònomes diferents, que col·laboren amb l’administració pública; anàlisi dels expedients d’una mostra de 64 joves extutelats; anàlisi de les seves trajectòries mitjançant històries de vida. A les conclusions es plantegen també les principals tendències, pel que fa a l’emancipació, que s’han debatut al llarg dels darrers anys i sobre les quals hi ha un consens bastant desenvolupat en la comunitat científica i professional. ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida de la investigación sobre la emancipación de los jóvenes ex tutelados por la administración pública. Se describen las principales características de la investigación, así como las conclusiones de los tres estudios que incluye: análisis de cuatro organizaciones del tercer sector, de cuatro comunidades autónomas diferentes, que colaboran con la administración pública; análisis de los expedientes de una muestra de 64 jóvenes extutelados; análisis de sus trayectorias mediante historias de vida. En las conclusiones se plantean también las principales tendencias, en cuanto a la emancipación, que se han debatido en los últimos años y sobre las que existe un consenso bastante desarrollado en la comunidad científica y profesional.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 281-295
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess