Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema universitari de les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Matèries en català: Universitats -- Illes Balears
Matèries en castella: Universidades -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén fer una presentació resumida, basada en dades fiables, de la situació de la universitat a les Illes Balears. Es descriuen les principals característiques i tendències pel que fa a la Universitat de les Illes Balears, així com dels altres centres que ofereixen estudis superiors a les Illes Balears (CSAG-Comillas, UOC i UNED). En cada un dels capítols, es fa una anàlisi de dades, incloent-hi una interpretació que pot servir de conclusió provisional. Els capítols principals tracten sobre l’estructura de l’oferta d’estudis, l’alumnat, el professorat, el PAS, les característiques reconegudes de la productivitat científica i l’evolució pressupostària ; Este trabajo pretende hacer una presentación resumida, basada en datos fiables, de la situación de la universidad en las Islas Baleares. Se describen las principales características y tendencias, en cuanto a la Universidad de las Islas Baleares, así como las de otros centros que ofrecen estudios superiores en las Islas Baleares (CSAG-Comillas, UOC y UNED). En cada uno de los capítulos, se hace un análisis de datos, incluyendo una interpretación que puede servir de conclusión provisional. Los capítulos principales tratan sobre la estructura de la oferta de estudios, el alumnado, el profesorado, el PAS, las características reconocidas de la productividad científica y la evolución presupuestaria.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 196-216
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess