Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Titulació a L’ESO: comparativa de resultats d’alumnat autòcton i alumnat estranger
Autor/es Vidaña, Lluis
Matèries en català: Educació secundària ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Estudiantes
Matèries en anglès: Education, Secondary ; Education
Resum-Abstract:  El nostre treball és un estudi comparatiu dels resultats acadèmics finals de l’educació secundària obligatòria en el sistema educatiu de les Illes Balears. Analitzam, sobretot, els de l’alumnat de nacionalitat espanyola i d’estrangeres que va acabar aquesta etapa educativa al final del curs 2014-2015. A més, continuam l’estudi quantitatiu de les dades de l’alumnat estranger que està matriculat en el sistema educatiu de les Illes el curs 2015-2016. ; Nuestro estudio es un estudio comparativo de los resultados académicos finales de la educación secundaria obligatoria en el sistema educativo de las Illes Balears. Analizamos, sobretodo, los resultados del alumnado de nacionalidad española y los del extranjero al terminar esta etapa educativa al final del curso 2014-2015. Además, continuamos el estudio cuantitativo de los datos relativos al alumnado extranjero que está matriculado en el sistema educativo de las Illes el curso 2015-2016.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 157-174
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess