Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació dels ensenyaments reglats de música a les Illes Balears: anàlisi comparativa amb altres comunitats autònomes i estudi del cas particular de Menorca
Autor/es Munuera, Pedro Antonio
Matèries en català: Música -- Ensenyament--Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Música -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Music Instruction and study -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  Aquest capítol té com a objectiu oferir una anàlisi sobre la situació dels ensenyaments musicals a Menorca en particular i a les Illes Balears en general, tant en els ensenyaments reglats com en els no reglats, encara que posant l’accent en els primers. Aquesta anàlisi se centra sobretot en el pes que els ensenyaments reglats de música tenen a les Illes Balears i, especialment, a Menorca. Per tenir consciència de la magnitud d’aquest pes, és necessari comparar les dades sobre aquest tema del nostre entorn amb les dades de la resta d’Espanya. Aquest capítol no pretén buscar solucions immediates als problemes exposats, sinó més aviat convidar a la reflexió sobre el model d’educació musical que tenim i la direcció que s’ha de prendre per igualar-nos a la resta d’Espanya en oportunitats d’accés a ensenyaments musicals reglats de qualitat. ; Este capítulo tiene como objetivo ofrecer un análisis sobre la situación de las enseñanzas musicales en Menorca en particular y en las Islas Baleares en general, tanto en las enseñanzas regladas como en las no regladas, aunque haciendo hincapié en las primeras. Este análisis se centra sobre todo en el peso que las enseñanzas regladas de música tienen en las Islas Baleares y, especialmente, en Menorca. Para tener conciencia de la magnitud de este peso, es necesario comparar los datos sobre este tema de nuestro entorno con los datos del resto de España. Este capítulo no pretende buscar soluciones inmediatas a los problemas expuestos, sino más bien invitar a la reflexión sobre el modelo de educación musical que tenemos y la dirección que se debe tomar para igualarnos al resto de España en oportunidades de acceso a enseñanzas musicales regladas de calidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 90-109
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess