Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2016)
Autor/es Pascual, Belén
Matèries en català: Sistema educatiu ; Educació
Matèries en anglès: Instructional systems ; Education
Resum-Abstract:  A les Illes Balears es mantenen tendències d’escolarització i resultats educatius que, en un context socioeconòmic complex, ens donen visibilitat a les estadístiques estatals situant-nos enfora de les mitjanes. Les taxes d’idoneïtat, els nivells de repetició de curs i graduació als estudis obligatoris o els nivells d’escolarització, continuació i graduació als estudis postobligatoris són algunes de les variables que ens indiquen unes dinàmiques i resultats que ens diferencien d’altres comunitats autònomes i ens fan més vulnerables educativament i socialment. El sentit d’un informe com aquest és sintetitzar les principals variables que, per altra banda, són elements que poden condicionar la millora, l’estancament o el retrocés del nostre sistema educatiu. ; En las Islas Baleares se mantienen tendencias de escolarización y resultados educativos que, en un contexto socioeconómico complejo, nos dan visibilidad en las estadísticas estatales situándonos fuera de las medias. Las tasas de idoneidad, los niveles de repetición de curso y graduación en los estudios obligatorios, o los niveles de escolarización, continuidad y graduación en los estudios postobligatorios son algunas de las variables que indican unas dinámicas y resultados que nos diferencian de otras comunidades autónomas, haciéndonos más vulnerables educativa y socialmente. El sentido de un informe como este es sintetizar las principales variables que, por otra parte, son elementos que pueden condicionar la mejora, el estancamiento o el retroceso de nuestro sistema educativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 36-54
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess