Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’autonomia i la direcció dels centres educatius a Catalunya (2009-2014)
Autor/es Pozo, Alberto Del ; Mata, Carles
Matèries en català: Educació -- Catalunya
Matèries en castella: Educación -- España -- Cataluña
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Catalonia
Resum-Abstract:  El desplegament del marc normatiu de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC:2009) pel que fa als eixos centrals de l’autonomia, la direcció professional dels centres educatius públics de Catalunya i l’avaluació del sistema educatiu és essencial per assolir l’excel·lència, l’equitat del sistema educatiu català i la millora dels resultats de tots els seus alumnes. L’objectiu de l’article és comentar en profunditat els aspectes més destacats del disseny de l’autonomia i la direcció dels centres educatius públics, la formació del directiu públic docent com a servidor públic, la direcció professional i l’avaluació del professorat duts a terme per l’executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya durant el període del 2010 al 2014, coincident amb la plena implantació del nou model d’autonomia escolar. Des del 2014, la intervenció del director del centre públic és decisiva en la selecció del professorat que s’incorpora al centre i en la definició de la plantilla docent. El context marcat per la crisi econòmica durant aquests anys ha incidit directament en l’aplicació del nou paradigma definit per la LEC, fet que sens dubte ha dificultat la necessària i ineludible transformació de l’Administració educativa i la consolidació del nou model directiu amb l’augment de la responsabilitat i capacitat de decisió dels directors catalans. ; El desarrollo del marco normativo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC:2009) en lo que se refiere a los ejes centrales de la autonomía, la dirección profesional de los centros educativos públicos de Cataluña y la evaluación del sistema educativo es esencial para alcanzar la excelencia, la equidad del sistema educativo catalán y la mejora de los resultados de todos sus alumnos. El objetivo del artículo es comentar en profundidad los aspectos más destacados del diseño de la autonomía y la dirección de los centros educativos públicos, la formación del directivo público docente como servidor público, la dirección profesional i la evaluación del profesorado llevados a cabo por el ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya durante el período del 2010 al 2014, que coincide con la plena implantación del nuevo modelo de la autonomía escolar. Desde el 2014, la intervención del director del centro público es decisiva en la selección del profesorado que se incorpora al centro y en la definición de la plantilla docente. El contexto marcado por la crisis económica durante estos mismos años ha incidido directamente en la aplicación del nuevo paradigma definido por la LEC, hecho que sin duda ha dificultado la necesaria e ineludible transformación de la Administración educativa y la consolidación del nuevo modelo directivo con el aumento de la responsabilidad y capacidad de decisión de los directores catalanes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 393-443
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess