Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Clàssiques amb TIC
Autor/es Pérez, Beatriz
Matèries en català: Educació ; Educació secundària ; Tecnologia de la informació
Matèries en castella: Tecnología de la información
Matèries en anglès: Education ; Education, Secondary Information technology
Resum-Abstract:  Aquest article és un recull d’experiències dutes a terme a l’aula amb alumnes que cursen matèries de llengües clàssiques, experiències en les quals l’ús d’eines TIC esdevé fonamental per al desenvolupament del currículum. Un viatge pel món romà a través de Google Maps, els moments d’oci plasmats en un mural multimèdia, enregistraments per treballar les lectures i la pronúncia del grec o una webquesta d’animació lectora de L’Odissea són algunes de les activitats que s’exposaran. ; El presente artículo es una recopilación de experiencias llevadas a cabo en el aula con alumnos que cursan materias de lenguas clásicas, experiencias en la que el uso de herramientas TIC resulta fundamental para el desarrollo del currículo. Un viaje por el mundo romano a través de Google Maps, los momentos de ocio plasmados en un mural multimedia, grabaciones para trabajar las lecturas y la pronunciación griega o una webquest de animación lectora de La Odisea son algunas de las actividades que se expondrán.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 374-385
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess