Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de les competències professionals dels funcionaris de carrera amb responsabilitat directiva i dels titulars d’òrgans directius de designació política de l’Ajuntament de Palma
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Montaño Moreno, Juan José ; López, Pedro Ángel
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Aquest article presenta els resultats d’un estudi realitzat entre els funcionaris de l’Ajuntament de Palma. Té el propòsit de conèixer el perfil competencial dels llocs de responsabilitat, per a la qual cosa s’ha realitzat un estudi transversal descriptiu, basat en una enquesta autoadministrada. La mostra és de siscents tretze funcionaris, cent vint-i-sis dels quals ocupen llocs de responsabilitat i quatre-cents vuitantaset, llocs base. Els resultats obtinguts aporten una valuosa informació per a la creació d’un Sistema de Gestió Integral dels Recursos Humans per competències. ; Este artículo presenta los resultados de un estudio realizado entre los funcionarios del Ayuntamiento de Palma. Tiene el propósito de conocer el perfil competencial de los puestos de responsabilidad, para ello se ha realizado un estudio transversal descriptivo, basado en una encuesta autoadministrada. La muestra es de seiscientos trece funcionarios, de los cuales ciento veintiséis ocupan puestos de responsabilidad y cuatrocientos ochenta y siete puestos base. Los resultados obtenidos aportan una valiosa información para la creación de un Sistema de Gestión Integral de los Recursos Humanos por competencias.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 309-327
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess