Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La repetició de curs en l’ensenyament obligatori
Autor/es Cañellas, Bartomeu ; Portas, Heracli
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Education, Compulsory -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’objectiu de l’article és, per una part, posar en primer terme una sèrie de dades referides a la repetició de curs per analitzar-les i per facilitar la reflexió dels docents, dels claustres i de l’Administració educativa i, per una altra, extreure’n algunes conclusions que apuntin possibles intervencions. No es pretén l’exhaustivitat en l’aportació de dades, sinó que s’incideix prioritàriament sobre aquelles en les quals les Illes Balears es diferencien de la resta de les comunitats autònomes i sobre aquelles altres que es pensa que són il·lustratives del que es vol remarcar: l’especial incidència de la repetició com a fenomen que caracteritza el sistema educatiu de les Illes Balears, com un dels indicadors més rellevants de l’anomenat fracàs escolar i la manca de relació amb altres indicadors i variables. ; El objetivo del artículo es, por una parte, poner en primer término una serie de datos referidos a la repetición de curso para analizarlas y para facilitar la reflexión de los docentes, de los claustros y de la Administración educativa y, por otra, extraer algunas conclusiones que apunten posibles intervenciones. No se pretende la exhaustividad en la aportación de datos, sino que se incide prioritariamente sobre aquellas cuestiones en las cuales las Islas Baleares se diferencian del resto de las comunidades autónomas y sobre aquellas otras que son ilustrativas de lo que se quiere remarcar: la especial incidencia de la repetición como fenómeno que caracteriza el sistema educativo de las Islas Baleares, como uno de los indicadores más relevantes del llamado fracaso escolar y la carencia de relación con otros indicadores y variables.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 232-251
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess