Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La incultura tecnològica de la LOMQE
Autor/es Micó, Ester ; Serrano, Sergio
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Una vegada aprovada pel MECD la reforma educativa LOMQE (BOE 295, 10 de desembre de 2013) i el seu calendari d’implantació desenvolupat pel Reial decret del currículum bàsic de l’educació secundària i el batxillerat, dependent de cada autonomia, hem analitzat com afecten aquests canvis l’educació tecnològica. Aquesta llei declarava bones intencions al seu preàmbul, però n’hi ha prou d’analitzar mínimament la seva forma i el seu fons, així com la seva gestió, per adonar-se de la seva incertesa, que no afavoreix ni el professorat ni l’alumnat implicat ni el canvi educatiu que necessita el sistema educatiu per assumir els reptes del segle XXI pel que fa a la cultura tecnològica en particular. En una primera lectura es pot observar que la LOMQE disgrega i subestima l’educació tecnològica, contextualitzada en les matèries de Tecnologia, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, Informàtica, Electrotècnia i Dibuix Tècnic, matèries amb una gran dosi de creativitat, enginy i abstracció. A més, aquestes matèries preparen al nostre alumnat per assolir totes les competències bàsiques necessàries al seu procés d’ensenyament-aprenentatge i els faciliten les eines necessàries per a la resolució de problemes reals. De fet, són la base per a ulteriors estudis de cicles formatius o d’Enginyeria i Arquitectura. ; Una vez aprobada por el MECD la reforma educativa LOMCE (BOE 295, 10 diciembre 2013) y su calendario de implantación desarrollado en el Real Decreto del currículum básico de educación secundaria y bachillerato, dependiente de cada autonomía, hemos analizado cómo afectan estos cambios a la educación tecnológica. Esta ley declaraba buenas intenciones en su preámbulo, pero basta analizar mínimamente su forma y fondo, así como su gestión, para darse cuenta de su indefinición, que no favorece ni al profesorado ni al alumnado implicado ni el cambio educativo que necesita el sistema educativo para asumir los retos del siglo XXI relacionados con la cultura tecnológica en particular. En una primera lectura se puede observar que la LOMCE disgrega y subestima la educación tecnológica, contextualizada en las materias de Tecnología, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Informática, Electrotecnia y Dibujo Técnico, materias con una gran dosis de creatividad, ingenio y abstracción. Además, estas materias preparan a nuestro alumnado para conseguir todas las competencias básicas necesarias en su proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que les facilitan las herramientas necesarias para la resolución de problemas reales. De hecho, son la base para posteriores estudios de ciclos formativos o de Ingeniería y Arquitectura.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 134-156
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess