Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Necessitats específiques de suport educatiu a Eivissa
Autor/es Comissió específica NESE del Consell Escolar Insular d’Eivissa
Matèries en català: Educació ; Educació --Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Ibiza
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  El Consell Escolar Insular d’Eivissa (CEIE) va posar en marxa, el 2014, la Comissió Específica d’Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). Amb aquesta comissió específica, el CEIE ha volgut analitzar la realitat educativa de l’illa d’Eivissa pel que fa a l’alumnat NESE, que engloba els alumnes d’incorporació tardana, els nouvinguts, els d’altes capacitats, els que presenten unes condicions personals o una història escolar especials i tots els alumnes de necessitats educatives especials (NEE), a fi de traslladar-ne les conclusions extretes als organismes competents en matèria educativa i fer-los també tot un seguit de recomanacions i propostes de millora. ; El Consell Escolar Insular d’Eivissa (CEIE) puso en marcha, en 2014, la Comisión Específica de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE). Con esta comisión específica, el CEIE ha querido analizar la realidad educativa de la isla de Eivissa en referencia al alumnado NESE, que engloba al de incorporación tardía, los recién llegados, los de altas capacidades, los alumnos que presentan unas condiciones personales o una historia escolar especiales y todos los alumnos de necesidades educativas especiales (NEE), con el objeto de trasladar las conclusiones a los organismos competentes en materia educativa y hacerles también recomendaciones y propuestas de mejora.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 111-119
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess