Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2015)
Autor/es Pascual, Belén
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Presentam una descripció dels trets més destacables de l’estat actual del sistema educatiu no universitari de les Illes Balears d’acord amb la revisió dels principals indicadors d’escolarització, context i resultats. En relació amb el conjunt de l’Estat espanyol, continuam amb un alt percentatge d’alumnat estranger als estudis de règim general, tot i l’estabilització dels darrers anys. A més, les taxes d’escolarització en els ensenyaments no obligatoris continuen sent més baixes que les taxes estatals i es manté un nivell d’abandonament escolar prematur molt alt en relació amb altres comunitats autònomes. ; Presentamos una descripción de los rasgos más destacables del estado actual del sistema educativo no universitario de las Islas Baleares de acuerdo con la revisión de los principales indicadores de escolarización, contexto y resultados. En relación con el conjunto del Estado español, continuamos con un alto porcentaje de alumnado extranjero a los estudios de régimen general, todo y la estabilización de los últimos años. Además, las tasas de escolarización en las enseñanzas no obligatorias continúan siendo más bajas que las tasas estatales y se mantiene un nivel de abandonamiento escolar prematuro muy alto en relación con otras comunidades autónomas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 52-65
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess