Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’ordenació normativa del model educatiu trilingüe a les Illes Balears
Autor/es Segura Ginard, Lluís J. ; Sbert i Garau, Miquel
Matèries en català: Multilingüisme -- Illes Balears ; Educació ; Normalització lingüística
Matèries en castella: Multilingüismo -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Multilingualism Spain Balearic Islands ; Educació ; Linguistic normalization
Resum-Abstract:  La normativa que regula el model lingüístic del sistema educatiu de les Illes Balears ha sofert, des dels seus orígens a l’actualitat, una evolució que havia configurat un marc jurídic i un desenvolupament normatiu que definien, amb la Llei de normalització lingüística (1986) com a base, un model anomenat de conjunció lingüística o de bilingüisme integral. Es tracta d’un procés llarg en el temps i que, sovint amb dificultats, gradualment havia obtingut uns nivells de consens entre els diversos agents que feien que l’ensenyament en català assolís fites que mai no havia aconseguit, i això sense conflictes i sense cap minva en el coneixement i l’ús del castellà per part de l’alumnat. Aquesta situació s’havia consolidat, però amb la implementació d’un seguit de mesures normatives que, teòricament, es proposaven la conformació d’un model educatiu trilingüe, des de 2012 s’han modificat substancialment les línies bàsiques del model existent, i això ha suposat una sacsejada del sistema educatiu que, en el sector públic principalment, ha entrat en una crisi com no hi havia precedents. L’estudi pretén posar de manifest, des de la perspectiva de la normativa, quins són els elements substancials del canvi. ; La normativa reguladora del modelo lingüístico del sistema educativo de las Illes Balears ha experimentado, desde sus orígenes a la actualidad, una evolución que configuraba un marco jurídico y un desarrollo normativo que definían, con la Ley de Normalización Lingüística (1986) como base, un modelo denominado de conjunción lingüística o de bilingüismo integral. Se trata de un proceso prolongado en el tiempo y que, a menudo con dificultades, había obtenido gradualmente unos niveles de consenso entre los diversos agentes que propiciaban que la enseñanza en catalán alcanzara hitos que jamás había conseguido, y todo ello sin conflictos y sin menoscabo en el conocimiento y uso del castellano por parte del alumnado. Esta situación se había consolidado, pero con la implementación de un conjunto de medidas normativa que, teóricamente, se proponían establecer un modelo educativo trilingüe, desde 2012 se han modificado substancialmente las líneas básicas del modelo existente y ello ha provocado una sacudida del sistema educativo que, principalmente en el sector público, ha entrado en una crisis sin precedentes. El estudio pretende poner de manifiesto, desde la perspectiva de la normativa, cuáles son los elementos substanciales del cambio.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 454-476
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess