Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les llengües en els sistemes escolars europeus
Autor/es Quetgles, Bartomeu
Matèries en català: Llengua i ensenyament -- Europa ; Educació
Matèries en castella: Lenguas -- Estudio y enseñanza -- Europa
Matèries en anglès: Language and education -- Europe ; Education
Resum-Abstract:  A la Unió Europea s’hi parlen moltes llengües, algunes molt més que altres, però en cada estat hi ha una llengua vinculada a la comunitat lingüística majoritària i, sobretot, al poder. Els sistemes escolars han servit aquestes llengües dominants i han minoritzat les altres. Quan algunes d’aquestes es feien un lloc, a vegades precari, a l’educació, la Comissió Europea i els governs estatals han insistit en l’aprenentatge de la llengua estrangera, fent-la servir com a vehicle d’ensenyament d’assignatures no lingüístiques. Tanmateix, el primer European Survey on Language Competences no ha pogut demostrar l’eficàcia d’aquest mètode (CLIL). En canvi, tant aquest estudi com l’Special Eurobarometer 386. Europeans and their languages aporta dades que demostren la importància dels factors extraescolars en del desenvolupament de les competències lingüístiques. ; Muchas lenguas se hablan en la Unión Europea, algunas mucho más que otras, pero en cada estado hay una lengua vinculada a la comunidad lingüística mayoritaria y, sobre todo, al poder. Los sistemas escolares han servido a estas lenguas dominantes y han minorizado a las demás. Cuando algunas de estas se estaban haciendo un sitio, a veces precario, en la educación, la Comisión Europea y gobiernos estatales han insistido en el aprendizaje de lenguas extranjeras, utilizándolas como medio para la enseñanza de asignaturas no lingüísticas. Sin embargo, el primer European Survey on Language Competences no ha podido demostrar la eficacia de este método (CLIL). En cambio, tanto este estudio como el Special Eurobarometer 386. Europeans and their languages aportan datos que demuestran la importancia de los factores extraescolares en el desarrollo de las competencias lingüísticas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 424-453
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess