Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una proposta d’aplicació del programa de competències familiars (PCF) en famílies monomarentals en contextos de vulnerabilitat social
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Pozo Gordaliza, Rosario
Matèries en català: Família monoparental ; Educació
Matèries en castella: Familias monoparentales ; Educación
Matèries en anglès: Single-parent families ; Education
Resum-Abstract:  Resulta una necessitat urgent promoure programes efectius que centrin els esforços a desenvolupar competències familiars eficaces per prevenir conductes desadaptatives i de consum de substàncies en els fills i filles de famílies monomarentals en contextos d’especial vulnerabilitat social. El PCF, o Programa de Competències Familiars, promou relacions saludables entre mares i fills, incidint en una millor comunicació, supervisió, disciplina i organització familiar. En un primer moment, centrarem els esforços a revisar els factors de risc i de protecció. En segon lloc, ens aproparem a la proposta d’aplicació i intervenció del PCF, que està basat en evidències científiques i aplicat en famílies monomarentals. En aquest apartat inclourem els aspectes que s’haurien de considerar en el procés d’aplicació del PCF en matèria de sensibilització en termes de gènere i d’etnicitat amb famílies monomarentals. ; Es una necesidad urgente promover programas efectivos que centren los esfuerzos en desarrollar competencias familiares eficaces para prevenir conductas desadaptadas y de consumo de sustancias en los hijos e hijas de familias monomarentales en contextos de vulnerabilidad social. El PCF, o Programa de Competencias Familiares, promueve relaciones saludables entre madres e hijos, incidiendo en una mejor comunicación, supervisión, disciplina y organización familiar. En un primer momento, centraremos los esfuerzos a revisar los factores de riesgo y de protección. En segundo lugar, nos acercaremos a la propuesta de aplicación y de intervención del PCF, que está basado en evidencias científicas y aplicado en familias monomarentales. En este apartado incluiremos los aspectos que se deberían considerar en el proceso de aplicación del PCF en materia de sensibilización en términos de género y de etnicidad con familias monomarentales.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 348-366
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess