Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una aproximació a la situació de la promoció de l’alumnat de secundària i batxillerat per nacionalitats: el cas de l’IES Bendinat
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Alumnes -- Mobilitat ; Educació
Matèries en castella: Estudiantes
Matèries en anglès: Student mobility ; Education
Resum-Abstract:  L’increment de la població estrangera en edat escolar ha deixat de ser una de les principals preocupacions del sistema educatiu de les Illes Balears, en part per l’aturada d’aquest increment anual i el desenvolupament creixent d’una tendència de retorn dels països d’origen. Durant els tres darrers cursos escolars el nombre d’alumnes estrangers matriculats al sistema educatiu de les Illes Balears ha davallat un total de 1.472 alumnes, que representen el 5,2 % del total. A pesar que la tendència anterior és certa, no convé perdre de vista la necessitat de treballar per la integració intercultural de l’alumnat balear. En aquest sentit, la hipòtesi de treball de l’estudi recollida a l’article consisteix a considerar l’èxit escolar com una de les vies o mecanismes més efectius per facilitar i millorar la integració. Des del pragmatisme, un aspecte clau és la promoció de l’alumnat espanyol i estranger, tant al final de l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) i en conseqüència per a l’obtenció del graduat corresponent, com en l’obtenció del títol de batxillerat, que permet l’accés a estudis universitaris. Per això, ens hem apropat a la realitat d’un institut de Mallorca ubicat al municipi de Calvià, amb unes característiques socioeconòmiques de la comunitat educativa molt específiques, que es podrien definir com de classe social mitjana-alta i procedència multicultural, amb la finalitat d’analitzar els resultats acadèmics de 4t d’ESO i 2n de batxillerat i comprovar si el factor nacionalitat és significatiu o no. ; El incremento de la población extranjera en edad escolar ha dejado de ser una de las mayores preocupaciones del sistema escolar de las Islas Baleares, en parte por la interrupción de su incremento anual y el desarrollo creciente de la tendencia a regresar a sus países de origen. Durante los tres últimos cursos escolares el número de alumnos extranjeros matriculados en el sistema educativo de las Islas Baleares ha bajado un total de 1.472 alumnos, que representan el 5,2% del total. A pesar de que la tendencia anterior es cierta, no conviene perder de vista la necesidad de trabajar para la integración intercultural del alumnado balear. En este sentido, la hipótesis de trabajo del estudio recogido en el artículo consiste en considerar el éxito escolar como una de las vías o mecanismos más eficaces para facilitar y mejorar la integración. Desde el pragmatismo, un aspecto clave es la promoción del alumnado español y extranjero, tanto al final de la etapa de educación secundaria obligatoria (ESO) y, en consecuencia para la obtención del graduado correspondiente, como en la obtención del título de bachillerato, que permite el acceso a estudios universitarios. Por este motivo, nos hemos acercado a la realidad de un instituto de Mallorca ubicado en el municipio de Calvià, con unas características socioeconómicas muy específicas, por parte de su comunidad educativa, que podemos definir como de clase social media-alta y procedencia multicultural, con la finalidad de analizar los resultados de 4º de la ESO y 2º de bachillerato, y comprobar si el factor nacionalidad es significativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 282-310
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess